КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме българска неправителствена организация, създадена в частна полза (фирмено дело 266/2013).

Сдружение „Рефлективно учене България“ е учредено през 2013 г., за да допринесе за гъвкаво и модерно образование и квалификация на специалистите от помагащите професии, които работят с уязвими деца, семейства и социални групи.
Учредителите на Сдружението са експерти с богат професионален и академичен опит в сферата на социалната работа и подпомагане на професионалисти от здравна, образователна и социална сфера. Ние сме практици в работа с рискови групи и уязвими хора и техните семейства. Ние работим в партньорство с експерти и университетски преподаватели с различен профил и опит в изследвания, анализи, оценки и методически продукти.

„Ние не се учим от опита, ние се учим от рефлексията си върху него.“ (John Dewey).

Защо рефлективно учене? Защото искаме да провокираме и да подкрепим личностното развитие на индивиди и групи, общности, професионалисти и организации в различни етапи от тяхното развитие. И защото вярваме, че рефлексията върху опита и преживяванията е в основата на разбирането и израстването, на приемането и генерирането на нови идеи и на развиването на капацитета на всеки.

ЗАЩО РЕФЛЕКТИВНО УЧЕНЕ

НАШИТЕ ЦЕЛИ

 • подпомагане на обществото за преодоляване проблемите в социалната и образователна сфера;
 • спомагане личностната реализация на членовете в обществото;
 • изграждане на културни и духовни ценности сред децата и техните семейства, студентите и професионалистите, работещи с тях;
 • запознаване с постиженията в областите на социалната работа и образованието на други страни;
 • развитие и утвърждаване на принципите на социалната работа сред професионалистите и в обществото;
 • стимулиране желанието за по-добра квалификация и натрупване на знания от децата, техните семейства и студентите;
 • постигане на интеграция на членове на обществото, който са в затруднено и неравностойно положение;
 • предоставяне на лесен достъп до знания и информация, според конкретните нужди на професионалисти;

Сдружението работи за постигане на своите цели, като:

 • популяризира националните и световни етични и професионални ценности в областта на образованието и социалната работа;
 • запознава обществото с различни аспекти на проблематиката по лесни за възприемане начини;
 • организира дискусии, симпозиуми, срещи, кръгли маси, семинари, обучения и други;
 • консултира и супервизира организации, екипи и професионални общности и индивиди в сферата на социалната работа;
 • подготвяне и осъществяване на изследователски програми, проекти и инициативи; разработва и осъществява проекти в областта на социалната работа – самостоятелно или съвместно със сродни местни и/или чуждестранни правителствени и неправителствени организации и академични институции;
 • изработва системи за оценка на потребностите от обучения, създаване на обучителни програми, системи за оценка на качеството и ефективността на обучителни програми.

ЕКИП

IMG_7763

Доника Ангелова

Управител

Доника Ангелова-Попова от 2004г. е дипломиран магистър по клинична социална работа със специализация по социална работа в докторска програма към колежа по социална работа „Смит“, Нортхямптън, щата Масачузетц, САЩ. Тя е и бакалавър по психология към Нов български университет, София, както и дипломиран асистент по психодрама към Българската асоциация по психодрама и групова психотерапия.

Доника Ангелова-Попова има над 15-годишен практически опит като клиничен социален работник и изследовател с интерес към работа с деца и семейства, индивидуално и в групи, както и практически опит в агенция “The Home for Little Wanderers”, предлагаща 20 програми за подкрепа на деца, семейства и общности в Boston, MA, USA . Тя има и опит в управление на Център за деца в риск и техните семейства, финансиран по програма „Фар“, консултант по детско-юношеска психология, разработване на обучителни програми, водене на групи за взаимопомощ и групи по психодрама, както и в провеждането на изследвания.

Доника Ангелова-Попова има над 7-годишен опит в практикуване на метода „Релационна психомоторика“ в детска градина, с деца на възраст 3-6 години, преминала е обучение в Позитивни Рефлективни Практики (PAAR) към Reflective Learning International и НБУ, София, както и има петгодишен опит в плейбек-театрална трупа „Орфеус”. Работи в Сдружението от 2018 г.

Профил в Linkedinhttps://www.linkedin.com/in/donika-angelova-0538a9156/

milena

Милена Маринова

член на Управителния съвет

Психолог, бакалавър по училищна психология и магистър по социална психология към Великотърновския университет. Специализира психо-социални интервенции за деца и семейства в Нов български университет.

Има дългогодишен опит от работа с деца и семейства в риск, придобит в държавната системата за закрила на детето; опит от работа с хора, преживели насилие, практик в оценка и подкрепа на ранно детско развитие, практикуващ психолог консултант. Работи в психо-динамичната парадигма, с интереси в областта на психичната травма и нейното влияние върху качеството на живота, връзките и реализацията на човека.

Редовен член в Дружеството на психолозите в България, BG RP 1740 (2634; 6001; 6002; 6003; 004). Сертифицирана за работа с EMDR.
Милена Маринова работи в подкрепа на жени, диагностицирани с ендометриоза, и е партньор на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“. Тя е партньор на Асоциация на родителите на деца с епилепсия, където от няколко години консултира и води обучения. Милена има специфичен и богат опит в кризисна интервенция, в т.ч. и като консултант на национална телефонна линия в помощ на пациенти с хронични заболявания в условията на епидемия към Национална пациентска организация.

Работи в Сдружението от 2018 г., като основна сфера на работа е подготовката на обучителни програми, провеждане на обучения и супервизия.

Профил в Linkedin https://www.linkedin.com/in/milena-marinova-aa4a9a25/

homepage-shape

Маруся Цветкова

член на Управителния съвет

Маруся Цветкова е магистър по икономика, има над 15-годишен опит в разработването и управлението на проекти, като голяма част от тях са в социалната сфера.

От професионалния си стаж Маруся Цветкова е натрупала познания за формиране на политики на местно и национално ниво, както и опит като обучител по темите за разработване и управление на проекти. Има изграден опит в оценка и анализи на проекти, програми и различни граждански инициативи.

Работи в Сдружението от 2020 г., като основна сфера на работа е разработването на проекти.

ИСТОРИЯ

Сдружение „Рефлективно учене България“ първоначално е учредено като български филиал на Reflective Learning International – организация в Обединеното кралство, учредена от Tony Ghay. Първоначално той се е обучавал като училищен преподавател, а в последствие се преквалифицира като организационен стратег и позитивен психолог. Той е световен лидер в развитието на лидерството, основано на силни страни. Има редица статии и академични издания. Той е основател и главен редактор на международното и мултидисциплинарно списание „Reflective Practice“, публикувано от Routledge Taylor & Francis Group, UK. Преподава в няколко университета в Европа, Далечния изток и Австралия.

Tony Ghayе създава изследователската методология: Participatory and Appreciative Action Research (PAAR) – Основано на участие и зачитане изследване в хода на действието. Това е изследователски метод, версия на методологията Изследване в хода на действието (Action Research), който едновременно изучава силните страни на практиката и с това я подобрява и който включва позитивната рефлексия, за да изучи изследователските въпроси: „Какви успехи постигнахме, как бихме могли да ги усилим и да ги направим устойчиви така, че да изградим по-добро бъдеще на базата на вече постигнатото.” (Ghay, 2008). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14623940802475827
Сдружението участва в различни изследователски проекти, свързани с процеса на деинституционализацията на грижата за деца и оценки на процеса на закриване на специализирани институции.

През 2018 година управлението на Сдружението бе поето от изцяло нов екип, който развива организацията в посока обучения, супервизия и психологическо консултиране. Сдружението партнира в реализирането на различни проекти и инициативи.

Днес функционираме като самостоятелна българска неправителствена организация.

ЧЛЕНСТВА

Сдружението е член на „Партньорство за учене и действие“ – ПУД, което е мрежа за обмен на идеи и реализиране на добри практики, която работи за превенцията на сексуалната експлоатация на деца. Партньорството обединява заинтересовани лица и институции, с опит в дейностите за предотвратяване на насилие, експлоатация и посегателства.

Сдружението е член на Child Protection Hub for South East Europe – интерактивна платформа за професионалисти. Тук обменяме опит и знания, учим се един от друг, предлагаме и получаваме подкрепа.
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ChildProtectionHub/

ПАРТНЬОРИ

logo-partner-1

SOS Детски селища България

logo-partniori-5

Асоциация „Биомрежа“ България

logo-partniori-9

Асоциация на родителите на деца с епилепсия

logo-partniori-2

Нов български университет

logo-partniori-6

Надежда и домове за децата – клон България

logo-partniori-10

Léris, Laboratoire d’Etudes et Recherche sur l’Intervention Sociale, France

logo-partniori-3

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България

logo-partniori-7

Хуманност и дълголетие ООД

logo-partniori-11

Le Grain asbl, Belgium

logo-partniori-4

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет

logo-partniori-8

Фондация ``Слънце за всеки``

logo-partniori-12

ARCS Arci Culture Solidali , Italy