Екипът ни притежава богат опит от оценка на нуждите и изготвяне на обучителни програми. Ние сме специалисти в подготовката на обучения за професионалисти в сферата на социалната работа, психологията, педагогическата практика и помагащите професии.

1. Базисни теории за психичното развитие и функциониране
Обучението е предназначено за практици от помагащите професии и има за цел да представи основни психодинамични теории за психичното развитие и функциониране как да бъдат ползвани в оценката на случай и планирането на интервенциите.

2. Детето в контекста на семейните отношения и връзки
Обучението е предназначено за практици от помагащите професии и има за цел да представи подходи за оценка на семейството, интервю, роли и функции, планиране на работа и интервенции.

3. Работа с деца, преживели насилие
Обучението е предназначено за практици от помагащите професии с цел да запознае с нагласите на обществото към насилието, специфика на случаите на домашно насилие, оценка на риск, план за сигурност; идентифициране и реакция на насилие на деца – симптоми на преживяно насилие, интервю с дете, преживяло насилие, поведенчески и психологически характеристики и белези на насилие, специфика на работата с деца, жертви на сексуално насилие – белези и интервенции, нормативна база, свързана с насилието – законодателни и поднормативни актове в областта на закрила на детето и защита от насилие; етика при работата с деца – конфиденциалност, сигнализиране за дете в риск.

4. Динамично интервю
Обучението е предназначено за практици социални работници, психолози и др. с цел да ги запознае със структурата на интервюто, основните етапи, съдържание и процес, техники за водене на интервю, сетинг и поведение в хода на интервюто.

5. Оценка на случай, работа по случай
Обучението е подходящо за работещи с деца и семейства в социални служби, социални услуги, училища, медицински и специализирани практики. В рамките на обучението се разглеждат базисни психо-динамични, социални и системни теории, интервюто като метод за събиране на информация, наблюдението като метод за събиране на информация, анализ на информация, формулировка на случай и споделяне на оценката с дете и семейство, план за работа и интервенции, етапи в развитието на случай, работа в мултидисциплинарен екип.

6. Обучение за обучители по социални умения
Обучението е подходящо за специалисти, работещи с млади хора, напускащи резидентна грижа или с различни възможности. Обучението предлага програма в няколко модула за работа в група за запознаване и усвояване на социални умения и тяхното практикуване в тренинга.

7. Ранно детско развитие
Обучението е предназначено за медицински специалисти, както и за неспециалисти, работещи с деца на ниска възраст в детски ясли и детски градини, и за специалисти от услуги в общността. То има за цел да представи пакет от базисни знания за детското развитие, въз основа на психологически теории, области на детското развитие, подкрепа на ранното детско развитие, които да надградят и разширят професионалните подходи и практики. Съдържание по теми: „Ранното детско развитие през погледа на психологията“ – теория за привързаността на Джон Боулби, теория за психичното раждане на Маргарет Малер, фази в детското психо-сексуално развитие по Фройд, стадии на развитие по Ериксон и други, „Области на детско развитие“ и „Средата в детската ясла и градина в подкрепа на детското развитие“ – работа с родителите, разбиране на детските нужди, адаптиране към детето, ролята на играта за детското развитие.
Работа с деца, живеещи в двуезична среда
Обучението е подходящо за специалисти и неспециалисти, които работят с деца от двуезична среда. То съдържа информация за начините на учене на език, специфики при малките деца, живеещи в двуезична среда и техники за работа в подкрепа на овладяването на втори език. Темата се фокусира върху работата с етномалцинствени групи деца (ромски и турски) и предлага изведени от опита стратегии и техники за работа. Обучението може да се провежда онлайн и присъствено и включва практика.

8. Комуникационни умения
Обучението е предназначено за всякакви целеви групи от различни професионални области и възрасти. Чрез обучението участниците изграждат основни умения за общуване и междуличностни отношения; емпатия и активно слушане, подаване и получаване на обратна връзка; основни техники за вербална и невербална комуникация. Обучението полага основа на последващи потребности на комплекса от меките умения като умения за асертивно поведение, утвърждаване и отказ, умения за преговори и справяне с конфликти, умения за коопериране и работа в екип, презентационни умения, мотивационни уменияи умения за управление на времето, справяне със стреса и кризисни състояния

9. Умения за асертивно поведение, утвърждаване и отказ
Обучението е предназначено за всякакви целеви групи от различни професионални области и възрасти. Участниците имат възможност да се запознаят с асертивното поведение като вид успешно поведение в човешките ситуации и взаимоотношения, разграничавайки го от агресивното и неувереното (плахо поведение).

10. Умения за преговори и справяне с конфликти
Обучението е предназначено за всякакви целеви групи от различни професионални области и възрасти. Същност на конфликтите. Видове конфликти. Етапи на кофликтуване. Начини за справяне с конфликтите. Обучението преминава под формата на тренинг с помощта на различни ролеви игри, въпросници, симулации и упражнения.

11. Коопериране и работа в екип
Обучението е предназначено за всякакви целеви групи от различни професионални области и възрасти. Екип същност. Групова динамика. Обучението преминава под формата на тренинг с помощта на различни ролеви игри, симулации и упражнения.

12. Презентационни умения
Обучението е предназначено за всякакви целеви групи от различни професионални области и възрасти. Тренингът предоставя възможност на участниците да се запознаят с основите на мултимедийни и всякакви интерактивни презентации, с оглед на техническата им част и меките умения на водещия.

13. Мотивационни умения
Обучението е предназначено за всякакви целеви групи от различни професионални области и възрасти. Мотивация – същност. Процесът самомотивация. Стимули и мотиви. Стъпки за успешна мотивация.

14. Управление на времето, справяне със стреса и кризисни състояния
Обучението е насочено към екипи и индивидуални участници. Предоставя запознаване и развиване на умения и конкретни техники по темата.

15. Родителите, децата и развода
Обучение, насочено към социални работници и специалисти от отдели Закрила на детето, както и социални услуги, работещи по темата. Запознава участниците с теоретични модели и практическите стъпки за работа с децата и семействата им. Темата разглежда теоретични подходи за разбиране на отношенията в двойката и етапите на семейството, как развода засяга децата и какви са реакциите на разпадащата се двойка спрямо децата в т.ч. родителското отчуждение като специфична реакция в двойката.

16. Агресията в училище
Обучение, предназначено за педагози. Запознава участниците с основни теоретични модели на агресивното поведение и конкретни методи за работа с агресията в училище.

1.Кариерно ориентиране
Тренингът за кариерно ориентиране в група преминава през себеизследване в четири стъпки – личностови характеристики и предпочитания, интереси, ценности и способности. Пресечната точка между четирите формира златната зона на развитие. В тренинга се използват преживелищни методи за работа в група, както и психологически въпросници и съвременни изследвания за кариерно развитие.

2. Тренинги за личностно развитие за младежи, базирани на преживелищно учене в група, практически упражнения и интерактивни процеси и развиващи ключови умения на 21. век на следните теми:
– Поставяне на цели и изграждане на ефективни навици
– Прогресивна нагласа на мислене (Growth mindset)
– Как работи мозъкът ми – разбиране и осъзнатост за предположения, етикети, ограничаващи вярвания, предразсъдъци и стереотипи
– Младежко предприемачество
– Създаване на кауза/проект
– Комуникация и говорене пред публика
– Емпатия

3. Социални умения
Интерактивно обучение за група, в която младите хора научават се запознават с уменията на 21 -век, могат да дискутират, да практикуват, да приложат наученото чрез различни ролеви игри и интеракция с други хора.

1. Ненасилствена комуникация
Обучението е насочено към широк кръг от заинтересовани от темата за ефективната и симпатична комуникация. Отговаря на въпросите – коя комуникация блокира съчувствието, свързването, разбирането между хората, стъпките на ефективно действие и коя комуникация със себе си или с другите спомага за свързване, приемане, емпатия към себе си и другите, които от своя страна подкрепят ефективни стъпки, растеж и учене. Тренингът е върху метода, създаден от Маршал Розенборг и преминава практически през темите – наблюдения, чувства, нужди, молба, водене на трудни разговори, разрешаване на конфликти, себеизразяване и разбиране на другия, даване на обратна връзка и ННК медиация.

2. Проектно базирано учене (ПБУ)
Обучението е насочено към работещи с деца и младежи, родители и любители на алтернативните педагогики и има за цел да представи модела на създаване на обучители програми на принципа на ПБУ и да развие умения за дизайн на уроци, проекти и тяхното фасилитиране във всеки етап от проекта. Рамките и модела са базирани на Бък Институт за образование и златните ПБУ стандарти.

3. Преживелищно учене
Обучението цели да екипира работещи в сферата на формалното и неформалното образование с практически инструменти за създаване на преживелищни игровизирани програми на учене – структуриране на работилница, въвеждане, процеси, умения, подравняване цел-процес-оценка на въздействие, рефлексия и дебрифинг.

4. Самонасочено учене и демократично образование
Обучението цели да запознае работещи с деца и младежи, родители и любители с инструменти за създаване и фасилитиране на самонаначена среда на учене в и извън формална обучителна институция – предимства, нужди, методи и инструменти за организиране, вземане на решения и въздействие с цел развивате на умения на 21. век в учащите.

ЕКИП ОТ ОБУЧИТЕЛИ

DSC07384

Десислава Лясова

Психолог

Практкува като обучител, треньор и фасилитатор в областта на „меките умения“. Практикува краткосрочно фокусирана терапия, треньор обучител в „ретийминг“ 2010 г. Helsinki Brief Therapy Institute http://www.reteaming.com/coaches/bulgaria.html. Обучител и консултант по Метода на детските умения на Бен Фурман http://www.kidsskills.org/, помагащ за справяне с детските страхове, вредните навици, проблемното поведение, взаимоотношенията с другите.

82486902_3007052299305998_4127762621438885888_n

Никола Димов

Обучител

Част от звеното обучители към Центъра за развитие на човешките ресурси, Национална агенция „Еразъм +“ и „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия. Той е неформален обучител в метода „Ненасилствена комуникация“. Има богат опит като фасилитатор и обучител в проектно базирано, преживелищно, самонасочено учене и демократично образование. Никола е дипломант по психология в Нов български университет и се обучава в психодрама метода.

milena

Милена Маринова

Психолог

Практикува в психодинамична парадигма, има богат опит като автор и съавтор на обучителни програми, като обучител и супервизор. Има богат опит като обучител по темата за насилие, ранно детско развитие и работа по случай.

IMG_7763

Доника Ангелова

Kлиничен социален работник

С опит в изготвяне на оценки на детското развитие, оценки на родителски капацитет, водене на обучения за кандидат-осиновители, кандидат-приемни родители, кандидат-професионални приемни родители, доброволци и обучения на служители и екипи от социални работници. Доника Ангелова-Попова е с над 7 годишен опит в практикуване на метода „Релационна психомоторика“ в детска градина, с деца на възраст 3-6 години. Водила е обучения на професионалисти, работещи с деца в риск по темата за превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация.

homepage-shape

Пенко Иванов Деков

Kлиничен психолог

Пенко Иванов Деков е клиничен психолог с придобита специалност – МУ София;
дипломиран психотерапевт в метода „Фамилна и брачна терапия“ – НБУ. Практикуващ
психотерапевт, сертифициран от „Българската асоциация по фамилна терапия“.
Системен супервизор с дългогодишна практика като преподавател и супервизор към
„Институт по фамилна терапия – България“. Има значителен опит в работата с деца и
семейства, от 2002 година работи като клиничен психолог и фамилен терапевт в
„Детско-юношески център за психично здраве“, Русе – Диагностика на деца с прояви на
психично страдание, терапевтична работа и клинична супервизия.

ПРОЕКТИ