Предлагаме професионални, индивидуални, групови и екипни супервизии на специалисти, ангажирани в работа с деца в риск и техните семейства.

Ние приемаме, че социалната работа е съвкупност от лична интуиция и интерес към човешко взаимодействие, че тя е академична дисциплина и продължаващо учене, че тя е основана на спазване на човешки права и се подчинява на вътрешна регулация и лична, морална отговорност, а супервизията е утвърдена форма на подкрепа за практикуващите за работещите с хора. Нашият екип приема, че супервизията е важна за практикуването на социална работа, тъй като чрез нея се цели постигането на професионално и лично развитие, което е в полза на клиентите и организациите.

Приемаме, че социалната работа е специфична на фона на останалите хуманитарни професии по начина на организация, администриране, обхват и отношения с клиентите. Това изисква и специфичен подход в процеса на административна и клинична супервизия. Нашето разбиране за административна супервизия е надзор на работата на социалния работник от страна на пряк ръководител или колега в рамките на организацията/ службата, в която работи. Тя е повече фокусирана към процедури, нормативна база и професионална етика. Клиничната супервизия е фокусирана върху връзката на социалния работник с клиента и развитието на случая. Тя обръща внимание на аспекти, свързани с преживявания, ограничения, ресурси и решения, като се опира на теории за човешкото развитие и рефлексия в хода на работата по случая. И в двата случая супервизията изпълнява административна, обучаваща и подкрепяща роля за социалния работник и за клиента.

При предоставянето на супервизия нашият екип се основава на познания, опит и разбиране за следните основни теории и подходи:

1. Работа по случай
2. Йерархията на човешките потребности (Маслоу)
3. Човешки права
4. Теория на привързаността
5. Теория за нормативните кризи
6. Теория на обектните отношения
7. Влияние на травмата върху живота на човека
8. Системната теория за отношения между хората
9. Екологичен модел

При предоставянето на супервизия екипът ни приема и прилага стандартите за супервизия на National Association of Social Workers (NASW):

– стандарти, свързани с контекста на супервизията
– стандарти, свързани с провеждането на супервизия
– стандарти, свързани с етичните въпроси
– стандарти, свързани със супервизия опосредствана през технологии

ЕКИП

milena

Милена Маринова

Психолог

Работи в психодинамична парадигма. Притежава повече от 11-годишен опит от работа в системата за закрила на детето, в консултиране на жертви на насилие и работа с деца и семейства в риск. Милена има 10-годишен опит от работа под супервизия, като участник в група за супервизия в Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране, както опит от работа под индивидуална психотерапевтична супервизия. Милена има специфичен опит като супервизор на случаи на деца от резидентни услуги, образователни услуги, социални услуги и терапевтични практики и консултант на практикуващи консултанти и психотерапевти. Милена Маринова е преминала специализирани курсове за супервизори към Нов български университет и Институт за социални дейности и практики.

DSC01611

Доника Ангелова

Kлиничен социален работник

Преминала две обучения в супервизия от prof.Gerald Schamess (“Smith College of Social Work” Northampton, MA, USA) и Нов български университет. Тя има опит в супервизиране на екипи от професионалисти, работещи със семейства и деца в риск, както и водене на индивидуални супервизии на доброволци, работещи с изоставени деца. Доника Ангелова-Попова има и няколко годишен опит в група по интервизия, както и натрупан опит във водене на група за подкрепа на осиновители и ко-водене на група за подкрепа на приемни родители.

ЗАЯВЕТЕ СУПЕРВИЗИЯ