2016 – Изготвяне на предложение за стандарт за предоставяне на социална услуга „Мобилна социална услуга за деца и семейства в риск“